USLUGE

OSPOSOBLJAVANJE

Osposobljavanje zavarivača provodi se prema vlastitom programu u našoj školi zavarivanja u Sesvetama i to slijedećim postupcima:

  

ewfOsposobljavati možemo do 10 polaznika u smjeni. Trajanje osposobljavanja i termini prema stručnoj procjeni i prema dogovoru.


Osposobljavanje provode instruktori zavarivanja i EWE specijalisti zavarivanja sa višegodišnjim iskustvom.

 

ATESTIRANJE

Atest zavarivača izdan od strane naše Ustanove certificira sposobnost zavarivača, njegovu opertivnu sposobnost kao i njegovo poznavanje materije.
Kako mogu dokazati moju sposobnost kod varenja?
Izrađujući probne uzorke koji će zatim biti analizirani u laboratoriju, kako bi se vidjelo da nema pogrešaka. Time sam obavio jedan ispit.
 
Norme će nam reći kako moraju biti napravljeni ispitni uzorci te koje probe moraju proći. Ukoliko probe daju poztivan rezultat, imati ćemo atest.
Norme će nam reći također i u kojim poljima vrijedi naš atest.
Naime, treba imati na umu da samo jedan atest ne pokriva sve procese i sve materijale, već samo pojedine.

Primjer:
Jedan zavarivač sa atestom za čelik C nije stručno osposobljen za varenje inox čelika; naravno jedan zavarivač može biti kvalificiran za različite procese/materijale, polagajući odgovarajuće ispite.
Atest vrijedi 2 godine i vlasništvo je kako poduzeća tako i zavarivača. Na koncu druge godine atest treba obnoviti.
  
Atestiranje možemo provesti u našoj ustanovi, kod naručitelja u njegovom proizvodnom pogonu ili direktno na objektu.

NADZOR I KONTROLA

Nadzor i kontrola nad zavarenim spojevima se provodi u slijedećim stavkama:


Opći zahtjevi
Tehnička dokumentacija za zavarivanje mora sadržavati sve podatke za pripremu, izvođenje i kontrolu zavarenih spojeva kao i pojedinosti o:

Poduzeće "Pondt" d.o.o. sa svojim certificiranim stručnjacima nudi kompletnu uslugu nadzora, kontrole i ispitivanja zavarenih spojeva metodama bez razaranja.

METODE

RADIOGRAFIJA

Radiografija je postupak bilježenja unutarnjih i vanjskih grešaka trodimenzionalnih objekata na dvodimenzionalnoj filmskoj ravnini. Radiograf je trajni zapis u obliku slike na filmu. Da bi nastao radiograf potreban je snažan izvor energije, objekt ispitivanja i film na kojem će ostati trajni zapis. Metoda radiografskog ispitivanja zauzima značajno mjesto među metodama ispitivanja bez razaranja zbog svoje pouzdanosti i trajnosti zapisa.

Zbog potencijalne opasnosti po zdravlje i okoliš zahtijeva visoki stupanj stručnosti ispitivača oprema je skupa i složena (uključuje i opremu za razvijanje filmova) greške laminarnog tipa (pukotine) se lako mogu previdjeti (ovisno o orijentaciji) Razvijene su mnoge tehnike ispitivanja radiografijom, prema specifičnim potrebama ispitivanja.

Uobičajeni izvori energije koji se koriste u industriji su:

  

Uobičajene primjene radiografskog ispitivanja:  ispitivanje zavarenih spojeva, ispitivanje otkivaka i odljevaka.

ULTRAZVUK

Ispitivanje materijala ultrazvukom se primjenjuje od četrdesetih godina i do danas su razvijene mnoge tehnike primjene. Ispitivanje ultrazvukom se bazira na činjenici da su čvrsti materijali dobri vodiči zvučnih valova. Na granicama čvrstih materijala dolazi do odbijanja ( refleksije) zvučnih valova i ta pojava je iskorištena za ispitivanje volumena materijala.
   
Ispitivanje ultrazvukom je uz radiografiju jedina metoda za ispitivanje volumnih grešaka. Uz odgovarajuće poznavanje mogućnosti i ograničenja metode i korištenjem modernih tehnika, ultrazvuk postaje jedna od najmoćnijih metoda ispitivanja bez razaranja.
Odbijanje zvučnih valova se ne javlja samo na vanjskim granicama materijala, već i prilikom nailaska zvučnog vala na unutrašnje nepravilnosti u materijalu. Zahvaljujući takvim svojstvima, ultrazvučno ispitivanje je postalo, zajedno s radiografijom, najčešće primjenjivana metoda za ispitivanje unutarnjih grešaka u materijalu. Vrijedi spomenuti da se ultrazvuk i radiografija preklapaju u samo jednom dijelu ispitivanja, dok svaka metoda ima svoje prednosti i nedostatke.

Neke od grešaka koje se mogu otkriti ultrazvučnim ispitivanjem:


MAGNETOFLUKS

Ispitivanje magnetskim česticama je relativno jednostavna metoda ispitivanja bez razaranja. Metoda se sastoji od magnetiziranja objekta, nanošenjem magnetskih čestica i interpretacije indikacija koje nastaju nakupljanjem magnetskih čestica na mjestima "curenja" magnetskog polja.

Metodom magnetskih čestica je moguće pronalaženje grešaka koje se nalaze na površini objekta ispitivanja ili neposredno ispod površine.
Materijali koji se mogu ispitivati metodom magnetskih čestica moraju imati magnetska svojstva (feromagnetski materijali).

Primjena metode:


PENETRANTI

Ispitivanje penetrantima je jedna od prvih metoda ispitivanja bez razaranja koja je bila masovno prihvaćena. Od prvih tehnika koje su koristile naftu i kredu do danas su razvijene mnoge tehnike koje omogućuju vrlo visoku osjetljivost. Ispitivanje penetrantima se bazira na efektu kapilarnosti. Nanošenjem penetranta na površinu objekta dolazi do prodiranja penetranta u površinske nepravilnosti. čišćenjem površine ispitivanja i nanošenjem razvijača dolazi do izvlačenja penetranta iz nepravilnosti i tada indikacije nepravlilnosti postaju vidljive.

Primjene ispitivanja penetrantima:


Jednostavnost primjene metode, uz mogućnost rada na terenu osigurava široku primjenu ove metode. Mogućnost primjene na nemetalnim materijalima kao što su keramika, plastika i staklo osiguravaju svjetlu budućnost primjene ove metode.


© 2010 Pondt d.o.o. | Developed by Risan